Čtěte dále

" /> Vzdělávací Cíle FasTracKids - FasTracKids – Praha 1

FTK

Vzdělávací Cíle FasTracKids

Edicational Goals

1. Podporovat celoživotní lásku k učení:

Celoživotní láska k učení pramení z neutuchající touhy po objevování a trvalé stimulace. Děti milují FasTracKids® protože je naše programy dokáží zaujmout a podnítit jejich představivost. Vaše dítě zažije radost z úspěchu a výsledku a bude usilovat o to, rozšířit si své obzory. Díky aktivnímu zapojování do procesu učení se u něj rozvine neuhasitelná touha naučit se toho víc. Tato touha se změní ve vášeň, která nakonec povede k trvalému úspěchu, protože se z dětí stanou dospělí lidé, kteří se učí po celý život.
Edicational Goals

2. Učit využívat a předávat znalosti:

Pro úspěch je důležitá schopnost mnohostranného využití získaných informací. FasTracKids podporuje Vaše dítě tím, že mu dává příležitost se informace nejen memorovat, ale prohlubovat své chápání nových koncepcí a nakonec i světa obecně. Vaše dítě se naučí klasifikovat a kategorizovat nové myšlenky a zkušenosti. Bude pak schopné tyto znalosti aplikovat i na každodenní situace. Schopnost studenta přijímat informace a vytvářet relevantní propojení s novou situací ukazuje vyšší úroveň myšlení a podporuje jeho budoucí úspěch ve škole a po ní.

goal3

3. Budovat komunikační a rétorické schopnosti:

Některé z nejúspěšnějších osobností se pyšní vynikajícími komunikačními schopnostmi. Učební plán FasTracKids učí Vaše dítě jak z nich vytěžit co nejvíce. Každá hodina je zaměřená na zlepšování rétorických a naslouchacích schopností. Učitelé například podporují děti v tom, aby mluvily v celých větách a používaly novou slovní zásobu. Prostřednictvím her a skupinových aktivit si děti procvičují vyjednávací dovednosti a učí se, jak fungovat jako tým. Každou hodinu mají děti navíc za úkol uspořádat své myšlenky do krátkých prezentací a předvést je před spolužáky. Tyto prezentace jsou nahrávány a poskytují dětem možnost ohodnotit svou práci i výkony ostatních spolužáků. V závěru odchází děti z FasTracKids sebevědomé a schopné efektivní komunikace.

goal4

4. Rozvíjet kreativní myšlení a dovednost řešit problémy:

Schopnost kreativního myšlení a řešení problémů zaujímají vysoké příčky na seznamech dovedností, které zaměstnavatelé hledají u svých potenciálních zaměstnanců. Učební plán FasTracKids podporuje aktivní uvažování tím, že zapojuje děti do aktivit a témat, které je baví. Experimenty a praktické aktivity pomáhají dětem rozvíjet schopnost kreativního řešení problémů, kritického myšlení a vyjadřovaní. Děti mají navíc příležitost spolupracovat a posilovat svou schopnost usilovat o společný cíl. Tyto zkušenosti poskytnou Vašemu dítěti sebedůvěru a dovednosti potřebné pro úspěšné fungování v jakémkoli týmu a pro řešení jakéhokoli problému.

goal5

5. Podporovat vůdčí schopnosti a osobní růst:

Vaše dítě se bude v životě často ocitat v situacích, kdy bude zapotřebí lidi kolem vést anebo následovat. FasTracKids na to Vaše dítě připraví tím, že mu při hrách dovolí vyzkoušet si roli leadera a spolupracovat s ostatními. Také zde má příležitost vyzkoušet si jaké to je následovat vedení někoho jiného a fungovat jako týmový hráč. Děti sdílí v malých skupinkách zodpovědnost za svá rozhodnutí a dotažení svých úkolů až do konce. Toto procvičování mezilidských vztahů a leaderských schopností dává studentům motivaci a učí je cílevědomosti u osobních životních cílů.

goal6

6. Připravit děti na školu a na život:

Je možné, že až Vaše dítě v budoucnosti vstoupí na trh práce, budou běžná zaměstnání, která dnes ještě neexistují. Aby mohlo uspět v našem rychle se měnícím světě, bude Vaše dítě potřebovat schopnost kreativního myšlení. Program FasTracKids nabízí prostředí zaměřené na celostní vývoj dítěte, kde učitelé děti podporují v tom, aby byly v učení samostatné. Začlenění interaktivní tabule zvané The FasTrack® Learning station jim dodá sebevědomí efektivně používat nové technologie. Náš učební plán kombinuje praktické aktivity s hrami, experimenty a natáčením videí a vytváří tak zábavný a interaktivní program. Vašemu dítěti poroste sebedůvěra a sebevědomí a vybuduje si pevný základ pro budoucí vzdělávání.